Home > Label archieven: Hoge Raad

Label archieven: Hoge Raad

Feed abonnement
Hoge Raad: WAM-verzekeraars dragen geen ‘voorrisico’ op de dag van registratie in het RDW-register

Hoge Raad: WAM-verzekeraars dragen geen ‘voorrisico’ op de dag van registratie in het RDW-register

Met enige regelmaat gebeurt het dat iemand met een onverzekerd motorrijtuig een ongeval veroorzaakt en enkele uren later alsnog een verzekering aanvraagt. De verzekeraar, die niet weet van het ongeval, accepteert de aanvraag en laat de ingangsdatum van de verzekering – tevens datum van het ongeval – aantekenen in het ... Lees meer »

IPR: rechtsmacht, een verbintenis uit onrechtmatige daad en uitsluitend financieel verlies

IPR: rechtsmacht, een verbintenis uit onrechtmatige daad en uitsluitend financieel verlies

Uit een door het Hof van Justitie EU in 2016 gewezen arrest volgt dat ‘de plaats waar het schadebrengende feit zich heeft voorgedaan’ in de zin van artikel 5 aanhef en onder 3 EEX-Vo niet de plaats is waarin zich uitsluitend financieel verlies heeft voorgedaan, zonder dat sprake is van ... Lees meer »

Beroepsaansprakelijkheid: tuchtrecht vs. civielrecht

Beroepsaansprakelijkheid: tuchtrecht vs. civielrecht

Regelmatig wordt in een civielrechtelijke procedure een beroep gedaan op een oordeel uit een eerder gevoerde tuchtrechtelijke procedure. Het oordeel van de tuchtrechter leidt echter niet zonder meer tot hetzelfde oordeel in een civiele procedure. Oordelen in tuchtrechtelijke en civielrechtelijke procedure kunnen verschillen De Hoge Raad bevestigde in het arrest ... Lees meer »

Hoge Raad: volledige zekerheid over brandoorzaak niet vereist voor aansprakelijkheid

Hoge Raad: volledige zekerheid over brandoorzaak niet vereist voor aansprakelijkheid

Het komt geregeld voor dat verhaal van brandschade strandt op onduidelijkheid over de brandoorzaak. Het causaal verband tussen de fout en de schade kan dan niet met voldoende zekerheid worden vastgesteld. In een arrest van 14 juli 2017 maakt de Hoge Raad echter duidelijk dat “voldoende zekerheid” niet gelijkstaat aan ... Lees meer »

Signalering: voordeelstoerekening ex art. 6:100 BW – de Hoge Raad in beweging

Signalering: voordeelstoerekening ex art. 6:100 BW – de Hoge Raad in beweging

Met deze bijdrage attendeer ik u erop dat het leerstuk van de voordeelstoerekening ex art. 6:100 BW de afgelopen paar maanden de bijzondere aandacht van de Hoge Raad heeft gehad. In het kader van het mededingingsrecht, het onteigeningsrecht en de afwikkeling van claims in verband met effectenlease-overeenkomsten kwam het leerstuk ... Lees meer »

Hoge Raad: assurantietussenpersoon moet bij cliënt doorvragen naar achtergrond eerdere opzegging

Hoge Raad: assurantietussenpersoon moet bij cliënt doorvragen naar achtergrond eerdere opzegging

Bij dekkingsgeschillen wordt, naast de verzekeraar, geregeld ook de assurantietussenpersoon gedagvaard. De redenering van de verzekeringnemer is dan dat, indien de verzekeraar terecht dekking heeft geweigerd, de tussenpersoon dus steken heeft laten vallen en moet opkomen voor de daardoor ontstane schade. Te denken valt aan het ten onrechte niet laten ... Lees meer »

Curator persoonlijk aansprakelijk voor onverhaalbaar gebleken proceskosten?

Curator persoonlijk aansprakelijk voor onverhaalbaar gebleken proceskosten?

Inleiding Is een curator persoonlijk aansprakelijk voor het onbetaald en onverhaald blijven van een vordering tot betaling van proceskosten als hij weet dat de boedel waarschijnlijk geen verhaal zal kunnen bieden bij een afwijzende beslissing? De beoordeling De vraag of een curator persoonlijk aansprakelijk gesteld kan worden moet worden beantwoord ... Lees meer »

Hoge Raad licht definitie van ‘bewaarneming’ nader toe

Hoge Raad licht definitie van ‘bewaarneming’ nader toe

In ‘wanprestatiezaken’ speelt geregeld de vraag welk etiket op de door partijen gesloten overeenkomst moet worden geplakt. De kwalificatie van de overeenkomst kan immers medebepalend zijn voor de vraag of een partij naar behoren heeft gepresteerd. Een overeenkomst die in dergelijke discussies – met name bij brand- en diefstalschades – ... Lees meer »

Overgang belang

Overgang belang

Hoge Raad 24 juni 2011, LJN nummer BQ2804, Amlin Corporate Insurance N.V. e.a. / Outokumpu B.V., voorheen Handelmaatschappij Roestvrij B.V. In het geding staat centraal de vraag of het beroep van de verzekeraar op art. 11.2.2 van de Nederlandse Beursbrandpolis afstuit op art. 6.248 lid 2 BW (zie ook HR ... Lees meer »

AWBZ en zorgverzekering

AWBZ en zorgverzekering

Hoge Raad 26 mei 2011, LJN nummer BQ0700, RvdW 2011, 723, X / ONVZ Krachtens de polisvoorwaarden van een ten aanzien van de zorgverzekering gesloten aanvullende verzekering worden behandelingen in het buitenland vergoed tot maximaal het in Nederland geldende marktconforme bedrag. Tot 1 januari 2006 bepaalde de AWBZ, thans art. ... Lees meer »

Incasso premieachterstand; buitengerechtelijke ontbinding gerechtvaardigd? – Proportionele aansprakelijkheid

Incasso premieachterstand; buitengerechtelijke ontbinding gerechtvaardigd? – Proportionele aansprakelijkheid

HR 29 oktober 2010, RvdW 2010, 1291, Movir De arbeidsongeschiktheidsverzekeraar Movir heeft gedurende de periode 1 maart 2002 tot 1 april 2004 via een automatische incasso de premies bij de verzekeringnemer geïncasseerd. Daarna is door een administratieve vergissing de tussenpersoon voor de premie belast. Vervolgens heeft Movir op 12 april ... Lees meer »

Brandschade en sloopkosten

Brandschade en sloopkosten

HR 29 oktober 2010, RvdW 2010, 1287, Delta Lloyd Schadeverzekering N.V. In 1996 is brandschade ontstaan aan een opslagschuur waarvoor bij Delta Lloyd een opstal- en inboedelverzekering was gesloten. Een vergoeding voor opruimingskosten valt onder de dekking. Reeds vóór de brand was het woonhuis bestemd voor afbraak of onteigening. In ... Lees meer »

Naar boven scrollen