Home > Procesrecht

Artikelen met thema: Procesrecht

Feed abonnement<
Verjaring vordering jegens (voormalig) advocaat

Verjaring vordering jegens (voormalig) advocaat

In een zaak die werd voorgelegd aan het gerechtshof Amsterdam stond de vraag centraal of de vordering van eiser jegens haar (voormalig) advocaat reeds verjaard was. Wat is er gebeurd? De voormalig advocaat heeft in de procedure ter comparitie per abuis een onjuist standpunt (ten nadele van zijn cliënt) ingenomen ... Lees meer »

Digitaal procederen per 1 september 2017 verplicht van start: ‘fingers crossed’

Digitaal procederen per 1 september 2017 verplicht van start: ‘fingers crossed’

  Met ingang van 1 september 2017 is het bij de rechtbank Gelderland en Midden-Nederland verplicht digitaal te procederen onder KEI (Kwaliteit En Innovatie rechtspraak). Er is de afgelopen jaren door alle betrokken partijen op ieder front hard gewerkt om de centrale doelstellingen van KEI te bewerkstelligen. In een notendop ... Lees meer »

Hoge Raad over aanvang korte verjaringstermijn: bekendheid met mogelijke rol schadeveroorzaker is niet (altijd) voldoende zekerheid ex art. 3:310 lid 1 BW

Hoge Raad over aanvang korte verjaringstermijn: bekendheid met mogelijke rol schadeveroorzaker is niet (altijd) voldoende zekerheid ex art. 3:310 lid 1 BW

In zijn arrest van 31 maart 2017 (ECLI:NL:HR:2017:552) heeft de Hoge Raad geoordeeld over het aanvangsmoment van de korte verjaringstermijn van artikel 3:310 lid 1 BW. In het bijzonder heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag wanneer bij een benadeelde voldoende zekerheid verondersteld mag worden over de schadeveroorzakende ... Lees meer »

Beroep op verjaring blijft in ‘asbestzaken’ mogelijk

Beroep op verjaring blijft in ‘asbestzaken’ mogelijk

Met het arrest in de zaak Maersk heeft de Hoge Raad op vrijdag 24 maart 2017 een eind gemaakt aan de discussie over de invloed van het arrest Moor/Zwitserland op een beroep op de absolute verjaringstermijn in procedures over een schadevergoeding wegens een opgelopen asbestziekte (meestal mesothelioom). De Hoge Raad ... Lees meer »

Nieuw: Fast Track bindend advies bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw

Nieuw: Fast Track bindend advies bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw

Sinds 18 november 2016 is het mogelijk om bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw op zeer korte termijn een bindend advies in te winnen. Deze zogenoemde FT-procedure (‘fast track’) kan dienen als alternatief voor een kort geding bij de civiele rechter, waarin over het algemeen geen ruimte is ... Lees meer »

Klachtplicht art. 6:89 BW: enkele melding van gebrek is onvoldoende

Klachtplicht art. 6:89 BW: enkele melding van gebrek is onvoldoende

Aan een klacht in de zin van art. 6:89 BW wordt de eis gesteld dat aan de schuldenaar duidelijk mededeling wordt gedaan van het feit dat er sprake is van een gebrek waarvoor de schuldeiser hem aansprakelijk houdt. De enkele mededing dat sprake is van een gebrek is onvoldoende. Dit ... Lees meer »

Deelgeschilprocedure beperkt tot aansprakelijkheidsverzekeringen

Deelgeschilprocedure beperkt tot aansprakelijkheidsverzekeringen

Een benadeelde met een eigen recht op grond van de WAM kan in een deelgeschilprocedure niet tevens de vraag naar de dekking onder een inzittendenverzekering ter beantwoording voorleggen. De reikwijdte van de deelgeschilprocedure is beperkt tot aansprakelijkheidsverzekeringen. Bij beschikking van 29 september 2016 komt de Rechtbank Midden-Nederland terug op haar ... Lees meer »

De totstandkoming van een overeenkomst kan ook afgeleid worden uit een feitelijke situatie

De totstandkoming van een overeenkomst kan ook afgeleid worden uit een feitelijke situatie

Onlangs heeft het gerechtshof Den Haag een arrest gewezen waarin de totstandkoming van een overeenkomst wordt afgeleid uit een feitelijke situatie. In de kwestie die bij het gerechtshof speelde verrichtte geïntimeerde administratieve werkzaamheden voor de rechtspersonen van appellant. Hiertoe was een overeenkomst van opdracht gesloten met een van deze rechtspersonen. ... Lees meer »

Voordeelstoerekening: Hoge Raad zwakt eisen aan ‘eenzelfde gebeurtenis’ af

Voordeelstoerekening: Hoge Raad zwakt eisen aan ‘eenzelfde gebeurtenis’ af

Een geslaagd beroep op voordeelstoerekening ex art. 6:100 BW leek sinds het arrest Vos/TSN uit 2009 vrijwel onmogelijk, doordat daarin het vereiste dat de schade en het voordeel uit ‘eenzelfde gebeurtenis’ voortvloeien, strikt werd geïnterpreteerd. Nadat de Hoge Raad die eis in een effectenleasezaak uit 2011 al ruimer hanteerde, is ... Lees meer »

Keuzevrijheid feitenrechter: doorberekeningsverweer als schade(omvang)verweer óf als beroep op voordeelstoerekening

Keuzevrijheid feitenrechter: doorberekeningsverweer als schade(omvang)verweer óf als beroep op voordeelstoerekening

In een mededingingsrechtelijk arrest van 8 juli 2016 (ECLI:NL:HR:2016:1483) heeft de Hoge Raad aan de feitenrechter de vrijheid gelaten om te bepalen of die het zogenoemde doorberekeningsverweer als een schade(omvang)verweer aanmerkt dan wel als een beroep op voordeelstoerekening. Casus: mededingingsrecht en doorberekenen van te hoge koopprijs ABB heeft zich schuldig ... Lees meer »

Kan een rechter de rechtskracht van zijn eigen vonnis aantasten?

Kan een rechter de rechtskracht van zijn eigen vonnis aantasten?

Feiten en omstandigheden Bij tussenvonnis van 9 juli 2014 geeft de kantonrechter aan appellant een bewijsopdracht. Op 3 september 2014 wijst de kantonrechter eindvonnis, welk vonnis kortgezegd inhoudt dat de vordering van appellant wordt afgewezen. Appellant zou geen akte hebben ingediend en daarmee geen gebruik hebben gemaakt van de aan ... Lees meer »

Onjuist rechtsmiddel ingesteld op advies van de griffier: de juridische gevolgen

Onjuist rechtsmiddel ingesteld op advies van de griffier: de juridische gevolgen

In een recente uitspraak van de kantonrechter van de rechtbank Overijssel zijn de gevolgen van een zogenaamde “apparaatsfout” aan de orde geweest. In casu zijn twee fouten door de griffier van de rechtbank Overijssel gemaakt, waardoor opposant – hoewel hem daarvan geen verwijt treft – zijn mogelijkheid tot het concluderen ... Lees meer »

Wettelijke rente bij contractuele schadeclaim, geen handelsrente

Wettelijke rente bij contractuele schadeclaim, geen handelsrente

Wettelijke rente is een gestandaardiseerde vergoeding voor vertraging in de nakoming van een betalingsverplichting. Daarmee worden allerhande ongrijpbare discussies voorkomen. Denk aan een partij die te laat betaald krijgt en dan betoogt dat bij tijdige betaling een super renderende investering zou zijn gedaan die men nu niet heeft kunnen doen. ... Lees meer »

Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet digitaal procederen

Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet digitaal procederen

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht die het mogelijk maakt dat in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken volledig digitaal wordt geprocedeerd. Eerder werden door de Tweede Kamer al de wetten aangenomen die het mogelijk maken om digitaal te procederen aangenomen. Dat geldt nu dus ... Lees meer »

Hoge Raad legt vergoedingen voor huurbemiddeling aan banden

Hoge Raad legt vergoedingen voor huurbemiddeling aan banden

In zijn arrest van 16 oktober 2015 (Duinzigt / X, ECLI:NL:HR:2015:3099) heeft de Hoge Raad prejudiciële vragen van de kantonrechter Den Haag beantwoord over de (on)toelaatbaarheid om als bemiddelingsbureau voor woonruimte een vergoeding te vragen aan een consument-huurder. In dit geval was een huurovereenkomst tot stand gekomen tussen een huurder ... Lees meer »

GEEN DIRECTE ACTIE JEGENS DE (BEROEPS)AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERAAR

GEEN DIRECTE ACTIE JEGENS DE (BEROEPS)AANSPRAKELIJKHEIDSVERZEKERAAR

Een polisbepaling waarin is opgenomen dat de verzekeraar het recht heeft om benadeelden rechtstreeks schadeloos te stellen, heeft geen derdenwerking. Anders dan ingeval van dood of letsel heeft een benadeelde niet het recht rechtstreeks betaling te verlangen van de aansprakelijkheidsverzekeraar van de schadeveroorzaker. Inleiding Soms is het goed iets bevestigd ... Lees meer »

Wraking van de rechter minder populair

Wraking van de rechter minder populair

Wraking Rechters moeten onpartijdig zijn. Als er aanleiding is om aan te nemen dat een rechter vooringenomen is, kan een rechter worden gewraakt. Wraking is een rechtsmiddel waarmee de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter kan worden beoordeeld. Als het wrakingsverzoek wordt toegewezen wordt de rechter vervangen. Als het verzoek ... Lees meer »

Hoge Raad geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheid van cassatie en de regeling van de kosten (artikel 1019aa Rv) bij een deelgeschil

Hoge Raad geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheid van cassatie en de regeling van de kosten (artikel 1019aa Rv) bij een deelgeschil

Inleiding De Hoge Raad geef in een arrest van 19 juni 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1689) op een drietal punten meer duidelijkheid met betrekking tot een deelgeschil en de daarmee gemoeide procedures. Het ging in deze kwestie om een arbeidsongeval, dat eerst tot een deelgeschilprocedure en daarna tot de onderhavige bodemprocedure heeft geleid. ... Lees meer »

Verjaring van een gemaakt voorbehoud in een vaststellingsovereenkomst: drie maal beoordeeld

Verjaring van een gemaakt voorbehoud in een vaststellingsovereenkomst: drie maal beoordeeld

Op 18 juni 2015 heeft het hof Den Bosch een arrest gewezen (ECLI:NL:GHSHE:2015:2085) waarin de verjaring van een gemaakt voorbehoud tussen een benadeelde student tandheelkunde en een voor een verkeersongeval aansprakelijke verzekeraar. Wat was het geval? In 1980 loopt een student tandheelkunde bij een verkeersongeval knieletsel op. In 1985 werd ... Lees meer »

Ondanks aansprakelijkheid geen begroting van de kosten van de deelgeschilprocedure

Ondanks aansprakelijkheid geen begroting van de kosten van de deelgeschilprocedure

Inleiding Ondanks dat aansprakelijkheid vaststaat kan het zijn dat de kosten van een deelgeschilprocedure niet ten laste van de aansprakelijke partij komen. Dit kan het geval zijn indien een deelgeschil nodeloos en onterecht is ingesteld. Een voorbeeld hiervan is terug te vinden in een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van ... Lees meer »

Juridische aspecten van BIMmen: Handreiking relatie BIM-protocol en DNR 2011 van de BNA

Juridische aspecten van BIMmen: Handreiking relatie BIM-protocol en DNR 2011 van de BNA

De Bond van Nederlandse Architecten (branchevereniging BNA) heeft dit voorjaar op haar website een voor de BIM-praktijk relevant document gepubliceerd. Het betreft een juridische handreiking waarin de relatie tussen het werken met het BIM-protocol en de DNR 2011 wordt verduidelijkt. De Handreiking is op verzoek van de branchevereniging opgesteld door ... Lees meer »

Vergoeding van schade is nog geen erkenning van aansprakelijkheid

Vergoeding van schade is nog geen erkenning van aansprakelijkheid

In het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 24 maart 2015 is geoordeeld over de aansprakelijkheid van de gemeente Roosendaal in verband met de aanleg van een spooraansluiting. De gemeente vergoedde schade, maar aansprakelijk is zij niet. De feiten In deze zaak was een transportbedrijf op zoek naar een nieuwe vestigingslocatie en kwam ... Lees meer »

MARKTWAARDE IS GEEN DAGWAARDE; Rechtbank Rotterdam 17 april 2015, (ECLI:NL:RBROT:2015:2390)

MARKTWAARDE IS GEEN DAGWAARDE; Rechtbank Rotterdam 17 april 2015, (ECLI:NL:RBROT:2015:2390)

Op 17 april jl. wees de kantonrechter Rotterdam een aardig eindvonnis in een aanrijdingszaak, waarbij schade aan een motorvoertuig was ontstaan. De kantonrechter had eerder in deze procedure bij tussenvonnis geoordeeld dat de bestuurster van een ander bij de aanrijding betrokken motorvoertuig en haar verzekeraar schadeplichtig waren (door hen werd ... Lees meer »

Kabel- en leidingschade: de WION, de omkeringsregel en de derde benadeelde

Kabel- en leidingschade: de WION, de omkeringsregel en de derde benadeelde

Op 1 mei 2015 is op rechtspraak.nl een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 29 oktober 2014 (ECLI:NL:RBZWB:2014:7380). In die uitspraak ligt een overweging verborgen over het kunnen inroepen van de bewijsrechtelijke ‘omkeringsregel’ in het geval dat een verplichting uit de WION wordt genegeerd. Lees meer »

In een procedure nieuwe gronden voor dekkingsontzegging aanvoeren: toegestaan of niet?

In een procedure nieuwe gronden voor dekkingsontzegging aanvoeren: toegestaan of niet?

Wanneer een verzekeraar dekking ontzegt onder de polis, dan moet hij de gronden waarop hij dit besluit neemt inzichtelijk maken voor verzekerde. Hij moet dus aangeven waarom er volgens hem geen verzekeringsdekking bestaat. Mag de verzekeraar de dekking afwijzen op grond van bepaalde omstandigheden en in de gerechtelijke procedure de ... Lees meer »

Kan een eenzijdig uitgebracht expertiserapport als bindend uitgangspunt gelden voor de schaderegeling tussen partijen?

Kan een eenzijdig uitgebracht expertiserapport als bindend uitgangspunt gelden voor de schaderegeling tussen partijen?

In zaken waarin partijen buiten rechte twisten over de causaliteit tussen ongeval en medische klachten is het gebruikelijk dat in gemeenschappelijk overleg een deskundige wordt aangezocht en dat voorts in gemeenschappelijk overleg wordt bepaald welke vraagstelling wordt voorgelegd en welke informatie aan de deskundige wordt verstrekt. Beide partijen krijgen vervolgens ... Lees meer »

Belang bij verklaring voor recht bestaat al als schade aannemelijk is. Daarvoor is geen verzoek tot veroordeling tot schadevergoeding of verwijzing naar de schadestaat nodig.

Belang bij verklaring voor recht bestaat al als schade aannemelijk is. Daarvoor is geen verzoek tot veroordeling tot schadevergoeding of verwijzing naar de schadestaat nodig.

Wanneer een verklaring voor recht wordt gevorderd dat aansprakelijkheid bestaat voor schade, dient een rechter ervan uit te gaan dat eiser daarbij belang heeft als de mogelijkheid van schade aannemelijk is. Dit geldt ook als niet tevens een veroordeling tot schadevergoeding of tot verwijzing naar de schadestaatprocedure is gevorderd. Zo ... Lees meer »

Dexia zaak: het instellen van een procedure door Dexia leidt niet tot misbruik van procesbevoegdheid

Dexia zaak: het instellen van een procedure door Dexia leidt niet tot misbruik van procesbevoegdheid

Dexia is druk doende met de afwikkeling van de schade die afnemers van haar effectenleaseproducten hebben geleden. Hiertoe heeft zij met veel afnemers een (massa)schikking getroffen op basis van de Wet collectieve afwikkeling massaschade (WCAM). Niet alle gedupeerden maakten echter gebruik van deze regelingen. Zo ook de gedaagde partij in ... Lees meer »

Doorbrekingsgrond rechtsmiddelenverbod deelgeschilprocedure

Doorbrekingsgrond rechtsmiddelenverbod deelgeschilprocedure

Treedt de deelgeschilrechter met het geven van een bewijsopdracht buiten het toepassingsbereik van de deelgeschilprocedure? Tegen een beschikking in een deelgeschilprocedure staat geen voorziening open. Artikel 1019bb Rv behelst een zogeheten ‘rechtsmiddelenverbod’. Na een deelgeschilprocedure kunnen partijen dus niet in hoger beroep. Hoger beroep zou de bedoeling van de deelgeschilprocedure ... Lees meer »

Authentieke of geënsceneerde aanrijding: wie draagt de bewijslast?

Authentieke of geënsceneerde aanrijding: wie draagt de bewijslast?

Stel dat bij een WAM-verzekeraar de schade als gevolg van een aanrijding wordt geclaimd en er zijn omstandigheden die de verzekeraar doen vermoeden dat de aanrijding misschien wel in scene is gezet om zo frauduleus verzekeringspenningen op te strijken. Als de verzekeraar dan weigert dekking te verlenen zal het kunnen ... Lees meer »

Hoe stuit ik de verjaring van mijn vordering?

Hoe stuit ik de verjaring van mijn vordering?

Rechtsvorderingen verjaren na verloop van tijd. Met het intreden van verjaring vervalt het vorderingsrecht van een schuldeiser. Om verjaring te voorkomen dient de schuldeiser deze te stuiten: er begint dan een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Stuiten van verjaring kan op verschillende manieren en is aan regels onderworpen. In dit artikel ... Lees meer »

Verjaring, rechtsverwerking of toch voortprocederen na ruim 10 jaar stil laten liggen rechtszaak?

Verjaring, rechtsverwerking of toch voortprocederen na ruim 10 jaar stil laten liggen rechtszaak?

Wanneer er om bepaalde redenen tijdelijk niet wordt voortgeprocedeerd in een zaak, bijvoorbeeld omdat partijen in afwachting zijn van een deskundigenonderzoek of in onderhandeling zijn, dan kan de zaak worden verwezen naar de parkeerrol. Indien de procedure dan niet binnen afzienbare tijd wordt voortgezet, kan de rechtbank ambtshalve of op ... Lees meer »

Tussen hamer en aambeeld, oftewel: de doorlegging van voorwaarden uit de hoofdopdracht naar een onderaannemer

Tussen hamer en aambeeld, oftewel: de doorlegging van voorwaarden uit de hoofdopdracht naar een onderaannemer

Algemene voorwaarden, het blijft voor de praktijk van alledag lastig. Waar de rechtspraak bij veel punten de bedoeling van partijen doorslaggevend acht, zien we bij algemene voorwaarden het tegenovergestelde. Daar wordt door rechters steevast de vorm belangrijker gevonden dan de bedoeling van partijen. Vanuit de gedachte dat met name consumenten ... Lees meer »

Gedaagde te voortvarend in rechte betrokken, proceskosten voor rekening eiseres

Gedaagde te voortvarend in rechte betrokken, proceskosten voor rekening eiseres

In de uitspraak van rechtbank Gelderland van 19 september 2014, ECLI:NL:RBGEL:2014:6048 is aan de orde dat gedaagde een factuur van haar zorgverzekeraar voor een bedrag van € 101,96 niet tijdig heeft voldaan. De zorgverzekeraar heeft gedaagde vervolgens bij brief van 5 november 2013 gesommeerd om binnen veertien dagen een totaalbedrag ... Lees meer »

Beroep op klachtplicht ex artikel 6:89 BW slaagt; geen zorgplichtschending notaris

Beroep op klachtplicht ex artikel 6:89 BW slaagt; geen zorgplichtschending notaris

Vier jaar na de eigendomsoverdracht van een woning met bijbehorend perceel wordt de huidige eigenaar daarvan geconfronteerd met een op het perceel rustend recht van erfdienstbaarheid, waarvan hij ten tijde van de aankoop van de woning niet op de hoogte was. De eigenaar van de woning stelt zich in een ... Lees meer »

Verzoek tussentijds appel deelgeschilprocedure toegestaan

Verzoek tussentijds appel deelgeschilprocedure toegestaan

Inmiddels is in de rechtspraak uitgekristalliseerd op welke wijze in hoger beroep kan worden gegaan van een deelgeschilbeschikking wanneer er een beslissing is gegeven over de materiële rechtsverhouding tussen partijen. Met materiële rechtsverhouding wordt overigens bedoeld de rechten en plichten die partijen jegens elkaar hebben. Een deelgeschilbeschikking waarin bijvoorbeeld een ... Lees meer »

Kunnen buitengerechtelijke kosten op basis van een no-cure-no-pay overeenkomst redelijk zijn in de zin van artikel 6:96 BW?

Kunnen buitengerechtelijke kosten op basis van een no-cure-no-pay overeenkomst redelijk zijn in de zin van artikel 6:96 BW?

Dat is de vraag die aan de orde komt in het arrest van de Hoge Raad van 26 september 2014 (ECLI:NL:HR:2014:2797). In deze zaak werd het verschil gevorderd tussen het honorarium dat was betaald aan de rechtsbijstandverlener op basis van een no-cure-no-pay overeenkomst (€ 33.750,–) en het door de aansprakelijke ... Lees meer »

Hoger beroep in een deelgeschilprocedure moet worden ingesteld bij dagvaarding, niet bij beroepsschrift

Hoger beroep in een deelgeschilprocedure moet worden ingesteld bij dagvaarding, niet bij beroepsschrift

Inleiding Hoger beroep in een deelgeschilprocedure moet bij dagvaarding en niet bij beroepsschrift worden ingesteld. Dat is de uitkomst van een tweetal arresten van het hof Arnhem-Leeuwarden van 12 augustus 2014 (ECLI:NL:GHARL:2014:6362 en ECLI:NL:GHARL:2014:6361). Hof Arnhem-Leeuwarden 12 augustus 2014 In beide procedures was de verzoekende partij bij de rechtbank een ... Lees meer »

3-jarige verjaringstermijn WAM laat algemene 5-jarige verjaringstermijn onverlet

3-jarige verjaringstermijn WAM laat algemene 5-jarige verjaringstermijn onverlet

De algemene verjaringstermijn van vorderingen tot schadevergoeding bedraagt 5 jaar (artikel 3:310 BW). De Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) kent een eigen, afwijkende verjaringstermijn van 3 jaar waar het gaat om het eigen, rechtstreekse recht van een verkeersslachtoffer jegens de WAM-verzekeraar van de veroorzaker. Om de verjaringstermijn van artikel 3:310 BW ... Lees meer »

Een nieuwe EEX-verordening

Een nieuwe EEX-verordening

Binnen de Europese Unie – met uitzondering van Denemarken – wordt sinds 2002 bij grensoverschrijdende burgerlijke- en handelszaken de EEX-verordening (Verordening (EG) Nr. 44/2001 ook wel Brussel I genoemd) toegepast.  In deze verordening zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de bevoegdheid van de rechter en erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen. Het ... Lees meer »

Buitengerechtelijke incassokosten zijn na de ‘veertiendagenbrief’ door de consument verschuldigd

Buitengerechtelijke incassokosten zijn na de ‘veertiendagenbrief’ door de consument verschuldigd

De Hoge Raad heeft in een arrest van 13 juni 2014 een prejudiciële vraag beantwoord aangaande het moment waarop de buitengerechtelijke incassokosten – door een consument – verschuldigd zijn. Achtergrond informatie In artikel 6:96 lid 2 onder c BW is bepaald dat als vermogensschade voor vergoeding in aanmerking komt redelijke ... Lees meer »

Brandverzekering. Waardering bewijs brandstichting

Brandverzekering. Waardering bewijs brandstichting

In dit artikel zal de zaak die ten grondslag heeft gelegen aan het arrest van de Hoge Raad van 7 februari 2014, (ECLI:NL:HR:2014:268) besproken worden. In de woning annex café van verzekeringnemer is in 2003 brand uitgebroken. De verzekeringnemer vordert uitkering onder de bij Interpolis afgesloten verzekering. Daarop wordt door de verzekeraar dekking ontzegd ... Lees meer »

De oorspronkelijk versie van de BBr 2014 is aangepast.

De oorspronkelijk versie van de BBr 2014 is aangepast.

De oorspronkelijke versie van de BBr 2014 is aangepast. Aanleiding hiervoor is de Circulaire MSS-2013-19 van het Verbond van Verzekeraars geweest. Er was onduidelijkheid over het criterium ‘onzorgvuldig handele’. Deze onduidelijkheid is door de Curculaire MSS-2013-19 en de nieuwste versie van de BBr 2014 wegnomen. De herziene versie van de BBr ... Lees meer »

Wijziging Bedrijfsregeling Brandregres per 1 januari 2014

Wijziging Bedrijfsregeling Brandregres per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 zal er een nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres gaan gelden. De nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres 2014 zal alleen van toepassing zijn op schaden ontstaan na 31 december 2013. Op dit moment geldt de Bedrijfsregeling Brandregres 2000. Al heel lang maken (brand)verzekeraars, die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars, geen ... Lees meer »

Rapport BGK-Integraal 2013; een nieuw rapport vanuit de rechterlijke macht voor het toewijzen van BGK

Rapport BGK-Integraal 2013; een nieuw rapport vanuit de rechterlijke macht voor het toewijzen van BGK

In de rechtspraktijk worstelt men al geruime tijd met de vraag hoe om te gaan met de vergoeding van buitengerechtelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW. Men streeft al lange tijd naar een zo uniform mogelijke beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke kosten. Zo publiceerde een werkgroep ‘Buitengerechtelijke Kosten’ in 1989 ... Lees meer »

Gebruik van uitlatingen op social media in gerechtelijke procedures

Gebruik van uitlatingen op social media in gerechtelijke procedures

Via social media plaatsen mensen veel persoonlijke informatie op het internet. Verzekeraars kunnen gebruik maken van deze gegevens in gerechtelijke procedures. Maar is het gebruik van gegevens verkregen via social media in de rechtbank toegestaan? Maakt het verschil of de verzekeraar gegevens van zijn eigen verzekerde gebruikt of gegevens van ... Lees meer »

De in beslag genomen gestolen auto en het recht van revindicatie

De in beslag genomen gestolen auto en het recht van revindicatie

Het komt nogal eens voor dat onbewust een gestolen auto wordt gekocht, bijvoorbeeld via marktplaats.nl. Vaak zal de politie de boven water gekomen auto eerst in beslag nemen voor onderzoek. Het betreft dan vaak een omgekatte auto (‘duplo-auto’). Als het Openbaar Ministerie de auto na afronding van het onderzoek wil ... Lees meer »

Beroepsaansprakelijkheid makelaar – bewijslastverdeling

Beroepsaansprakelijkheid makelaar – bewijslastverdeling

Op 14 juni 2013 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een procedure die handelde over de beroepsaansprakelijkheid van een makelaar. De kwestie spitste zich toe op de verdeling van de bewijslast. Geldt de hoofdregel dat op de claimende partij de bewijslast rust van feitelijke grondslag van de gestelde ... Lees meer »

Het hof heeft nagelaten stil te staan bij de specifieke bezwaren tegen de zienswijze van de deskundige

Het hof heeft nagelaten stil te staan bij de specifieke bezwaren tegen de zienswijze van de deskundige

Wanneer een rechter de zienswijze van een door hem benoemde deskundige wil volgen, terwijl één van de partijen daartegen specifieke bezwaren heeft gemaakt, zal de rechter moeten ingaan op deze bezwaren, indien deze bezwaren gekwalificeerd kunnen worden als een voldoende gemotiveerde betwisting. Dit blijkt uit het arrest van de Hoge ... Lees meer »

Geen billijkheidscorrectie bij proportionele aansprakelijkheid

Geen billijkheidscorrectie bij proportionele aansprakelijkheid

Op 14 december 2012 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin is geoordeeld dat bij toepassing van proportionele aansprakelijkheid geen ruimte bestaat om, nadat de rechter de kans dat de normschending de schade heeft kunnen veroorzaken in percentage heeft uitgedrukt, daarop nog een billijkheidscorrectie toe te passen. Wel kan ... Lees meer »

Naar boven scrollen