Home > Artikelen van Sanne Rutten

Artikelen van Sanne Rutten

T: +31 (0)88 2424 100
E: rutten@dirkzwager.nl


Sanne Rutten is sedert 1 maart 2017 niet meer werkzaam bij Dirkzwager. Heeft u vragen of wilt u een advies neemt u dan contact op met een van de advocaten van de sectie Aansprakelijkheid, schade & verzekering.

Het niet doorgeven van een gewijzigde gezondheidstoestand tussen eerder ingevuld vragenformulier en de acceptatie komt eiseres duur te staan.

Het niet doorgeven van een gewijzigde gezondheidstoestand tussen eerder ingevuld vragenformulier en de acceptatie komt eiseres duur te staan.

Feiten & omstandigheden In een arrest van 22 september 2017 oordeelt de Hoge Raad dat de gewijzigde gezondheidstoestand tussen eerder ingevuld vragenformulier en de acceptatie van de verzekeringsovereenkomst (verder ‘de tussenperiode’ te noemen) aan Reaal doorgegeven had moeten worden. De echtgenoot van eiseres heeft met het oog op een te ... Lees meer »

Whiplash-jurisprudentie is niet van toepassing bij een hondenbeet

Whiplash-jurisprudentie is niet van toepassing bij een hondenbeet

Algemeen In een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 9 maart 2017 wordt geoordeeld dat de whiplash-jurisprudentie niet naar analogie kan worden toegepast bij een hondenbeet. Een 41-jarige dame wordt in haar linkerhand gebeten door een hond. De AVP-verzekeraar heeft als verzekeraar van de eigenaar van de hond aansprakelijkheid erkend. ... Lees meer »

Waterschade en dekking onder de verzekeringsovereenkomst

Waterschade en dekking onder de verzekeringsovereenkomst

Niet alleen door hevige regenbuien kan waterschade ontstaan. Er is tal van andere voorbeelden denkbaar. Bijvoorbeeld waterschade als gevolg van een verstopte afvoerleiding, lekkage aan het dak, overgelopen wasmachine en dakgoten. Of gewoon pure vergeetachtigheid een kraan aan te laten staan. Maar voor welke schade bestaat nu eigenlijk dekking onder ... Lees meer »

Aansprakelijkheidsverzekeraar mag terugkomen op erkenning van aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidsverzekeraar mag terugkomen op erkenning van aansprakelijkheid

Een verzekeraar is niet aan haar erkenning van aansprakelijkheid gebonden als komt vast te staan dat zij tot die erkenning is gekomen onder invloed van bedrog (artikel 3:44 BW). Het is dan naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar dat de verzekeraar aan de eerder gedane erkenning wordt gehouden. In een ... Lees meer »

Nederlandse rechter houdt geen rekening met in het buitenland toegekende bedragen aan smartengeld

Nederlandse rechter houdt geen rekening met in het buitenland toegekende bedragen aan smartengeld

De in het buitenland toegekende bedragen aan smartengeld zijn niet beslissend voor bedragen die de Nederlandse rechter kan toekennen. Bij de hoogte van de smartengeldvergoeding wordt wel meegewogen dat er op dit moment in Nederland een discussie gaande is over de hoogte van deze vergoeding. Zo oordeelde de rechtbank Midden-Nederland ... Lees meer »

Ambtshalve toetsing of een verzoek zich leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure

Ambtshalve toetsing of een verzoek zich leent voor behandeling in een deelgeschilprocedure

Een rechter beoordeelt ambtshalve of een zaak zich leent voor beoordeling in een deelgeschilprocedure. Dit geldt ook wanneer partijen in onderling overleg hebben besloten de zaak aan de deelgeschilrechter voor te leggen. Dit volgt uit een uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 7 juni 2016, (ECLI:NL:RBROT:2016:4243). Feiten & omstandigheden Op ... Lees meer »

Onder het oude verzekeringsrecht gelden de eisen van artikel 7:942 (oud) BW ook voor een tweede of latere afwijzing door de verzekeraar

Onder het oude verzekeringsrecht gelden de eisen van artikel 7:942 (oud) BW ook voor een tweede of latere afwijzing door de verzekeraar

Artikel 7:942 (oud) BW zoals dat gold tot 1 juli 2010 moet zo worden uitgelegd dat alleen dan een nieuwe verjaringstermijn van 6 maanden gaat lopen indien de verzekeraar de aanspraak per aangetekende brief afwijst en daarbij ondubbelzinnig vermeld dat een verjaringstermijn van 6 maanden gaat lopen. Dit  geldt zowel ... Lees meer »

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN MEDEBEZITTER/BEDRIJFSMATIGE MEDEGEBRUIKER VAN EEN DIER OP GROND VAN ARTIKEL 6:179 BW/6:181 BW

GEEN AANSPRAKELIJKHEID VAN EEN MEDEBEZITTER/BEDRIJFSMATIGE MEDEGEBRUIKER VAN EEN DIER OP GROND VAN ARTIKEL 6:179 BW/6:181 BW

Inleiding Zeer recent heeft de Hoge Raad in een arrest bepaald dat bezitters van een dier niet een medebezitter kunnen aanspreken voor schade die door dat dier bij hen is veroorzaakt. De regel uit het Hangmatarrest (HR 8 oktober 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM6095) is niet van toepassing op artikel 6:179 BW. Dit ... Lees meer »

Rapport onafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

Rapport onafhankelijke medische beoordeling bij arbeidsongevallen en beroepsziekten

Eerder dit jaar heeft de Minister van Sociale Zaken aan de Tweede Kamer toegezegd de Kamer te informeren over het onderwerp schadevergoeding bij arbeidsongevallen en beroepsziekten. In dit traject worden namelijk door zowel werkgevers en werknemers enkele knelpunten ervaren. In dit kader is aan PwC de opdracht gegeven om de ... Lees meer »

Samenloop van verzekeringen nader beschouwd

Samenloop van verzekeringen nader beschouwd

Inleiding De Geschillencommissie Samenloop van het Verbond van Verzekeraars heeft in de maand juli van dit jaar twee uitspraken gewezen met betrekking tot samenloop van verzekeringen. De eerste uitspraak heeft als kenmerk no. 131 en de tweede uitspraak heeft als kenmerk no. 132. Beide uitspraken werden gewezen op 6 juli ... Lees meer »

Hoge Raad geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheid van cassatie en de regeling van de kosten (artikel 1019aa Rv) bij een deelgeschil

Hoge Raad geeft meer duidelijkheid over de mogelijkheid van cassatie en de regeling van de kosten (artikel 1019aa Rv) bij een deelgeschil

Inleiding De Hoge Raad geef in een arrest van 19 juni 2015 (ECLI:NL:HR:2015:1689) op een drietal punten meer duidelijkheid met betrekking tot een deelgeschil en de daarmee gemoeide procedures. Het ging in deze kwestie om een arbeidsongeval, dat eerst tot een deelgeschilprocedure en daarna tot de onderhavige bodemprocedure heeft geleid. ... Lees meer »

Ondanks aansprakelijkheid geen begroting van de kosten van de deelgeschilprocedure

Ondanks aansprakelijkheid geen begroting van de kosten van de deelgeschilprocedure

Inleiding Ondanks dat aansprakelijkheid vaststaat kan het zijn dat de kosten van een deelgeschilprocedure niet ten laste van de aansprakelijke partij komen. Dit kan het geval zijn indien een deelgeschil nodeloos en onterecht is ingesteld. Een voorbeeld hiervan is terug te vinden in een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van ... Lees meer »

Eerste Kamer verwerpt het wetsvoorstel uitbreiding aansprakelijkheid voor minderjarigen (wetsvoorstel 30 519)

Eerste Kamer verwerpt het wetsvoorstel uitbreiding aansprakelijkheid voor minderjarigen (wetsvoorstel 30 519)

Het door het Tweede Kamerlid Oskam ingediende initiatiefvoorstel over de uitbreiding van de aansprakelijkheid van ouders voor gedragingen van minderjarigen (wetsvoorstel 30 519) is door de Eerste Kamer verworpen. Dit gebeurde op 19 mei 2015 na een stemming bij zitten en opstaan. Alleen het CDA en PVV stemden voor. Op ... Lees meer »

Belang bij verklaring voor recht bestaat al als schade aannemelijk is. Daarvoor is geen verzoek tot veroordeling tot schadevergoeding of verwijzing naar de schadestaat nodig.

Belang bij verklaring voor recht bestaat al als schade aannemelijk is. Daarvoor is geen verzoek tot veroordeling tot schadevergoeding of verwijzing naar de schadestaat nodig.

Wanneer een verklaring voor recht wordt gevorderd dat aansprakelijkheid bestaat voor schade, dient een rechter ervan uit te gaan dat eiser daarbij belang heeft als de mogelijkheid van schade aannemelijk is. Dit geldt ook als niet tevens een veroordeling tot schadevergoeding of tot verwijzing naar de schadestaatprocedure is gevorderd. Zo ... Lees meer »

Werkgeversaansprakelijkheid: wanneer direct toezicht op naleving veiligheidsinstructies niet mogelijk is zijn aanvullende maatregelen genoodzaakt.

Werkgeversaansprakelijkheid: wanneer direct toezicht op naleving veiligheidsinstructies niet mogelijk is zijn aanvullende maatregelen genoodzaakt.

Wanneer een werkgever om bepaalde redenen niet direct toezicht kan houden op het naleven van veiligheidsinstructies, dan zijn aanvullende maatregelen door de werkgever noodzakelijk. Zo oordeelde de Hoge Raad onder meer in een arrest van 5 december 2014. Feiten & omstandigheden De werknemer is met ingang van 13 augustus 2007 ... Lees meer »

AM Verzekeringsbranchedag; dinsdag 25 november 2014

AM Verzekeringsbranchedag; dinsdag 25 november 2014

Op dinsdag 25 november 2014 vindt de AM Verzekeringsbranchedag plaats. Deze branchedag zal gehouden worden in het Beatrixgebouw in Utrecht. Het is een groot vakevenement voor financiële dienstverlener in Nederland.  Er zijn die dag informatiestands te vinden en bezoekers kunnen deelnemen aan sessies en workshops. Nynke Brouwer van de sectie ... Lees meer »

Verzekeraar handelt niet tuchtrechtelijk verwijtbaar door geen gevolg te geven aan de aanbeveling van de Ombudsman

Verzekeraar handelt niet tuchtrechtelijk verwijtbaar door geen gevolg te geven aan de aanbeveling van de Ombudsman

Inleiding Wanneer een verzekeraar de beslissing van de Ombudsman Financiële dienstverlening (hierna: de Ombudsman) gemotiveerd betwist en om die reden geen uitvoering wil geven aan de door de Ombudsman gedane aanbeveling, handelt hij daarmee niet – tuchtrechtelijk verwijtbaar. Zo oordeelde de Tuchtraad Financiële Dienstverlening (hierna: de Tuchtraad) in een uitspraak ... Lees meer »

Detachering: beroep door materiële werkgever op artikel 6:170 BW en 6:76 BW slaagt niet!

Detachering: beroep door materiële werkgever op artikel 6:170 BW en 6:76 BW slaagt niet!

De materiële werkgever weigert een deel van de rekening van de formele werkgever te voldoen,  omdat een (gedetacheerde) werknemer schade zou hebben veroorzaakt aan het gebouw van de materiële werkgever. De formele werkgever start een procedure. In reconventie vordert de materiële werkgever vergoeding van de schade die de (gedetacheerde) werknemer ... Lees meer »

Een nieuwe EEX-verordening

Een nieuwe EEX-verordening

Binnen de Europese Unie – met uitzondering van Denemarken – wordt sinds 2002 bij grensoverschrijdende burgerlijke- en handelszaken de EEX-verordening (Verordening (EG) Nr. 44/2001 ook wel Brussel I genoemd) toegepast.  In deze verordening zijn bepalingen opgenomen ten aanzien van de bevoegdheid van de rechter en erkenning en tenuitvoerlegging van vonnissen. Het ... Lees meer »

Verwachting van verzekerde dat verzekeraar dekking zou verlenen is onterecht

Verwachting van verzekerde dat verzekeraar dekking zou verlenen is onterecht

Verzekerde is van oordeel dat, gelet op een telefonische mededeling van zijn verzekeraar , de schade die hij heeft geleden vergoed dient te worden.  Verzekerde heeft bij verzekeraar een opstalverzekering afgesloten destijds. Verzekeraar is het niet eens met het standpunt van verzekerde. Verzekerde heeft zich daarom genoodzaakt gezien een procedure ... Lees meer »

Discussie in juridische wetenschap medebepalend voor de hoogte van het smartengeld

Discussie in juridische wetenschap medebepalend voor de hoogte van het smartengeld

Het lijkt erop dat de discussie in de wetenschap steeds meer een rol gaat spelen bij de vaststelling van de hoogte van het smartengeld. In een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant wordt wederom gewezen op de discussie die in de wetenschap wordt gevoerd over de hoogte van het smartengeld in ... Lees meer »

Buitengerechtelijke incassokosten zijn na de ‘veertiendagenbrief’ door de consument verschuldigd

Buitengerechtelijke incassokosten zijn na de ‘veertiendagenbrief’ door de consument verschuldigd

De Hoge Raad heeft in een arrest van 13 juni 2014 een prejudiciële vraag beantwoord aangaande het moment waarop de buitengerechtelijke incassokosten – door een consument – verschuldigd zijn. Achtergrond informatie In artikel 6:96 lid 2 onder c BW is bepaald dat als vermogensschade voor vergoeding in aanmerking komt redelijke ... Lees meer »

(Tweede) Uitbreiding van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers

(Tweede) Uitbreiding van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers

Wanneer iemand de ziekte mesothelioom of de ziekte asbestose heeft, komt hij/zij via het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een tegemoetkoming die wordt uitgekeerd door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) . Voor 2014 is de tegemoetkoming vastgesteld op € 19.201,–. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Aanvankelijk (sinds ... Lees meer »

De verjaringstermijn in asbestzaken in Nederland is volgens de Minister van Veiligheid en Justitie niet in strijd met het EVRM!

De verjaringstermijn in asbestzaken in Nederland is volgens de Minister van Veiligheid en Justitie niet in strijd met het EVRM!

Op 11 maart 2014, ECHR (069)2014) deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in de zaak ‘Moor and others vs. Switserland’ een uitspraak. Het persbericht van deze uitspraak is hier te lezen. In deze uitspraak werd geoordeeld dat het recht op toegang tot het recht was geschonden ... Lees meer »

Dekkingsweigering is alleen geoorloofd indien verzekeraar in zijn belangen is geschaad door het niet-meewerken van verzekerde!

Dekkingsweigering is alleen geoorloofd indien verzekeraar in zijn belangen is geschaad door het niet-meewerken van verzekerde!

Op 7 maart 2013 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen waarin werd geoordeeld dat  dekkingsweigering wegens niet- meewerken van verzekerde, alleen is toegestaan indien de verzekeraar daardoor in zijn belangen is geschaad. Feiten & omstandigheden Eiser c.s. hebben met Aegon N.V. een rechtsbijstandverzekering gesloten. De uitvoering van deze overeenkomst ... Lees meer »

De oorspronkelijk versie van de BBr 2014 is aangepast.

De oorspronkelijk versie van de BBr 2014 is aangepast.

De oorspronkelijke versie van de BBr 2014 is aangepast. Aanleiding hiervoor is de Circulaire MSS-2013-19 van het Verbond van Verzekeraars geweest. Er was onduidelijkheid over het criterium ‘onzorgvuldig handele’. Deze onduidelijkheid is door de Curculaire MSS-2013-19 en de nieuwste versie van de BBr 2014 wegnomen. De herziene versie van de BBr ... Lees meer »

Wijziging Bedrijfsregeling Brandregres per 1 januari 2014

Wijziging Bedrijfsregeling Brandregres per 1 januari 2014

Per 1 januari 2014 zal er een nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres gaan gelden. De nieuwe Bedrijfsregeling Brandregres 2014 zal alleen van toepassing zijn op schaden ontstaan na 31 december 2013. Op dit moment geldt de Bedrijfsregeling Brandregres 2000. Al heel lang maken (brand)verzekeraars, die zijn aangesloten bij het Verbond van Verzekeraars, geen ... Lees meer »

Rapport BGK-Integraal 2013; een nieuw rapport vanuit de rechterlijke macht voor het toewijzen van BGK

Rapport BGK-Integraal 2013; een nieuw rapport vanuit de rechterlijke macht voor het toewijzen van BGK

In de rechtspraktijk worstelt men al geruime tijd met de vraag hoe om te gaan met de vergoeding van buitengerechtelijke kosten ex artikel 6:96 lid 2 BW. Men streeft al lange tijd naar een zo uniform mogelijke beoordeling van gevorderde buitengerechtelijke kosten. Zo publiceerde een werkgroep ‘Buitengerechtelijke Kosten’ in 1989 ... Lees meer »

Naar boven scrollen