Home > Artikelen van Peter van Huizen

Artikelen van Peter van Huizen

T: +31 (0)26 353 84 41
E: vanhuizen@dirkzwager.nl


Peter is vanaf 2011 werkzaam als advocaat op de sectie Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering. Peter heeft daarvoor naast zijn studie één jaar gewerkt in de rechtbank Amsterdam als juridisch medewerker.

Peter adviseert en procedeert voor aansprakelijkheidsverzekeraars en hun verzekerden in geschillen met betrekking tot verkeersaansprakelijkheid, werkgeversaansprakelijkheid, letselschade, fraude en aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht in het algemeen.

Daarnaast schrijft Peter regelmatig een bijdrage voor verschillende (juridische) tijdschriften en verzorgt Peter cursussen op het gebied van aansprakelijkheidsrecht voor onderwijsinstellingen en voor cliënten.

Peter is aspirant-lid van de LSA en daarnaast actief in de verenigingen Young InSurance, de VNAB en de VJPP (Vereniging Jonge Professionals Personenschade).

Publicaties:

"Whiplash en de zin en de onzin van de Zwolsche Algemeene/De Greef-procedures", PIV-Bulletin 2017-2,

"Bezoek van Young Insurance aan de Letselschadekamers van de rechtbank en het gerechtshof Den Haag", PIV-Bulletin 2015-4,

“Authentieke of geënsceneerde aanrijding: wie draagt de bewijslast?”, PIV-Bulletin 2015,

“Kabel- en leidingschade, de hoofdlijnen uit 6 jaar jurisprudentie”, Nederlands Tijdschrift voor Energierecht, nr. 5/6 december 2014.

Netherlands Municipal Legislation Involving Questions of Public International Law, 2009”, Netherlands Yearbook of International Law Volume 41, 2010, T.M.C. Asser Press
LETSELSCHADE: Pre-existente klachten en alternatieve oorzaken. Wie draagt de bewijslast? De Advocaat-Generaal schept duidelijkheid.

LETSELSCHADE: Pre-existente klachten en alternatieve oorzaken. Wie draagt de bewijslast? De Advocaat-Generaal schept duidelijkheid.

In de letselschadepraktijk kunnen partijen nog eens van mening verschillen over de vraag of klachten na een ongeval ook daadwerkelijk het gevolg zijn van dat ongeval. Zeker als die klachten geen medisch objectiveerbare verklaring hebben kan discussie ontstaan over het causaal verband. Soms kan er aanleiding zijn het bewijs van ... Lees meer »

LETSELSCHADE: Werkt de voorgestelde wet affectieschade een claimcultuur in de hand?

LETSELSCHADE: Werkt de voorgestelde wet affectieschade een claimcultuur in de hand?

Op grond van de voorgestelde wet over affectieschade kan een nabestaande/naaste die een nauwe persoonlijke relatie heeft met een slachtoffer die door toedoen van een ander ernstig en blijvend gewond raakt of overlijdt, in de toekomst recht hebben op een vergoeding voor immateriële schade. Minister Blok beantwoordt vragen van Eerste ... Lees meer »

Zeer geslaagde Young Insurance reis München 2016

Zeer geslaagde Young Insurance reis München 2016

Van 6 tot 8 oktober 2016 vond de jaarlijkse Young Insurance reis plaats. Young Insurance is een netwerkgroep voor ‘jongeren’ in de verzekeringsbranche en telt in Nederland bijna 2.000 leden. De groep van 34 deelnemers bestond uit verzekeraars, verzekeringsmakelaars, schade-experts, marktorganisaties en advocaten. In München heeft Young Insurance kennisgemaakt met ... Lees meer »

LETSELSCHADE: Internetonderzoek bij vermoedens van fraude in een letselschadezaak, feitenonderzoek of persoonlijk onderzoek?

LETSELSCHADE: Internetonderzoek bij vermoedens van fraude in een letselschadezaak, feitenonderzoek of persoonlijk onderzoek?

Indien aanwijzingen bestaan dat een benadeelde (de partij die aanspraak maakt op vergoeding van letselschade) fraude pleegt, kan de verzekeraar onderzoek (laten) doen. Dergelijk onderzoek kan bijvoorbeeld bestaan uit het observeren van de benadeelde. In dergelijke gevallen is sprake van een ‘persoonlijk onderzoek’ waardoor de bepalingen in de ‘Gedragscode Persoonlijk ... Lees meer »

Eigen schuld en de begroting van kosten in de deelgeschilprocedure

Eigen schuld en de begroting van kosten in de deelgeschilprocedure

Op 24 maart 2016 heeft de rechtbank Oost-Brabant een uitspraak gedaan in een deelgeschilprocedure tussen het slachtoffer van een ongeval (verzoeker in het deelgeschil) en de aansprakelijkheidsverzekeraar van de bij het ongeval betrokken bestelbus, de WAM-verzekeraar dus. De uitspraak gaat onder meer in op de vraag of in gevallen waarin ... Lees meer »

Kabel- en leidingschade: Van WION naar WIBON

Kabel- en leidingschade: Van WION naar WIBON

Op 1 juli 2015 is een voorstel van wet gepresenteerd waarmee de WION wordt vervangen door een nieuwe wet genaamd: ‘WIBON’ (Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten) en waarmee onder andere enkele wijzigingen van de Telecommunicatiewet worden voorgesteld. In dit artikel gaan wij in op het ‘wat’ en de ‘waarom’ ... Lees meer »

Kabel- en leidingschade: de op drift geraakte observatieballon in de hoogspanningsmast

Kabel- en leidingschade: de op drift geraakte observatieballon in de hoogspanningsmast

Op 24 februari 2012 trad er een storing op in een hoogspanningskabel in Stad aan het Haringvliet. Die storing was (mogelijk) het gevolg van een 10 meter lange observatieballon die in Engeland op drift was geraakt en was overgewaaid naar Nederland. De ballon zat oorspronkelijk vast aan een kabel, maar ... Lees meer »

Gebondenheid aan een gezamenlijk aangezochte medisch specialistische expertise en de vereisten aan een tweede beoordeling van een andere medisch specialist

Gebondenheid aan een gezamenlijk aangezochte medisch specialistische expertise en de vereisten aan een tweede beoordeling van een andere medisch specialist

Het is vaste rechtspraak dat partijen in beginsel gebonden zijn aan de inhoud van een deskundigenbericht dat op hun gezamenlijk verzoek is opgesteld, tenzij er zwaarwegende bezwaren zijn in te brengen tegen dat bericht. Van zwaarwegende bezwaren is onder andere sprake indien het bericht niet voldoet aan daaraan te stellen ... Lees meer »

EVENT: dinsdag 2 juni 2015 bezoek van Young Insurance aan de Letselschadekamers te Den Haag

EVENT: dinsdag 2 juni 2015 bezoek van Young Insurance aan de Letselschadekamers te Den Haag

Young Insurance is een netwerkgroep voor ‘jongeren’ (tot 40 jaar) die werkzaam zijn in de verzekeringsbranche. Voor Young Insurance is een bijeenkomst georganiseerd op dinsdag 2 juni aanstaande, bij de letselschadekamers te Den Haag. Hebt u interesse of bent u werkzaam in de letselschadepraktijk? Dan bent u van harte welkom ... Lees meer »

Kabel- en leidingschade: de WION, de omkeringsregel en de derde benadeelde

Kabel- en leidingschade: de WION, de omkeringsregel en de derde benadeelde

Op 1 mei 2015 is op rechtspraak.nl een uitspraak gepubliceerd van de rechtbank Zeeland-West-Brabant van 29 oktober 2014 (ECLI:NL:RBZWB:2014:7380). In die uitspraak ligt een overweging verborgen over het kunnen inroepen van de bewijsrechtelijke ‘omkeringsregel’ in het geval dat een verplichting uit de WION wordt genegeerd. Lees meer »

Kabel- en leidingschade: valt het machinaal opzuigen van grond onder het begrip ‘graafwerkzaamheden’ zoals bedoeld in de WION?

Kabel- en leidingschade: valt het machinaal opzuigen van grond onder het begrip ‘graafwerkzaamheden’ zoals bedoeld in de WION?

Voorafgaande aan het verrichten van graafwerkzaamheden in de zin van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION), is het doen van een zogeheten ‘Klic-melding’ in beginsel verplicht. Met een Klic-melding wordt informatie opgevraagd over de eventueel in de grond aanwezige kabels of leidingen. Het begrip graafwerkzaamheden is in artikel 1 van ... Lees meer »

Doorbrekingsgrond rechtsmiddelenverbod deelgeschilprocedure

Doorbrekingsgrond rechtsmiddelenverbod deelgeschilprocedure

Treedt de deelgeschilrechter met het geven van een bewijsopdracht buiten het toepassingsbereik van de deelgeschilprocedure? Tegen een beschikking in een deelgeschilprocedure staat geen voorziening open. Artikel 1019bb Rv behelst een zogeheten ‘rechtsmiddelenverbod’. Na een deelgeschilprocedure kunnen partijen dus niet in hoger beroep. Hoger beroep zou de bedoeling van de deelgeschilprocedure ... Lees meer »

Kabel- en leidingschade: wel of niet een beroep op de tweejarige verjaringstermijn?

Kabel- en leidingschade: wel of niet een beroep op de tweejarige verjaringstermijn?

Op 21 november 2014 heeft de Hoge Raad zich uitgelaten over de vraag of (en onder welke omstandigheden) de tweejarige verjaringstermijn, die geldt bij aanvaring (zie artikel 8:1793 BW), kan worden ingeroepen tegen een vordering van een netbeheerder als gevolg van een beschadiging van een hoogspanningskabel. In deze zaak ging ... Lees meer »

Authentieke of geënsceneerde aanrijding: wie draagt de bewijslast?

Authentieke of geënsceneerde aanrijding: wie draagt de bewijslast?

Stel dat bij een WAM-verzekeraar de schade als gevolg van een aanrijding wordt geclaimd en er zijn omstandigheden die de verzekeraar doen vermoeden dat de aanrijding misschien wel in scene is gezet om zo frauduleus verzekeringspenningen op te strijken. Als de verzekeraar dan weigert dekking te verlenen zal het kunnen ... Lees meer »

Kabel- en leidingschade – verzekeringsrechtelijke verjaring – de derde verzekerde

Kabel- en leidingschade – verzekeringsrechtelijke verjaring – de derde verzekerde

De wet kent voor verschillende gevallen verschillende verjaringstermijnen. Zo geldt voor een vordering op grond van onrechtmatige daad, zoals bijvoorbeeld het geval is bij kabel- en leidingschades, een verjaringstermijn van 5 jaar. Is de aansprakelijke schadeveroorzaker verzekerd tegen aansprakelijkheid, dan geldt voor de vordering van de schadeveroorzaker op zijn aansprakelijkheidsverzekeraar ... Lees meer »

De WION en de derde benadeelde

De WION en de derde benadeelde

De Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (WION) richt zich tot een beperkt aantal partijen: de opdrachtgever tot het uitvoeren van graafwerkzaamheden, de partij onder wiens verantwoordelijkheid of leiding graafwerkzaamheden worden verricht (de grondroerder) en de kabel- en leidingbeheerder. De verantwoordelijkheden (onder meer) ter preventie van kabel- en leidingschade is met de ... Lees meer »

Kabel- en leidingschades en de ‘omkeringsregel’

Kabel- en leidingschades en de ‘omkeringsregel’

In het aansprakelijkheidsrecht zal de partij die een ander aansprakelijk stelt voor schade moeten aantonen dat die ander iets valt te verwijten én dat de schade daardoor is ontstaan. De partij die de ander aansprakelijk stelt draagt dus de bewijslast. Voor bepaalde gevallen is er in de rechtspraak een regel ... Lees meer »

Het kunstwerk als speeltoestel: wie is aansprakelijk?

Het kunstwerk als speeltoestel: wie is aansprakelijk?

Enkele jaren geleden is in het Kröller-Müller museum een toen 17-jarige scholier op het metershoge kunstwerk “Kijk uit!” uitgegleden en ten val gekomen. Het gaat om een 52 meter hoge “luie trap” van een kunstenaar. Vorig jaar is in Hoogeveen een 7-jarig meisje gewond geraakt als gevolg van een val ... Lees meer »

Kosten dempingsbudget degeneratieschade voor vergoeding in aanmerking?

Kosten dempingsbudget degeneratieschade voor vergoeding in aanmerking?

Als een glasvezelkabel door bijvoorbeeld graafwerkzaamheden wordt beschadigd dan kan die worden vervangen of worden gerepareerd. Reparatie is mogelijk door middel van het inlassen van een nieuw stuk kabel. Reparaties zijn echter één van de oorzaken van een zeker verlies van de geleiding van laserlicht, oftewel demping van het signaal ... Lees meer »

Aansprakelijkheid en verzekering in contracten

Aansprakelijkheid en verzekering in contracten

Als partijen contracteren worden in het contract regelmatig bepalingen opgenomen over aansprakelijkheid en verzekeringen. Het is zeer van belang dat daarmee bij de contractspartij geen verwachtingen worden geschapen die later onterecht blijken. Alleen al de discussie waartoe dit later tussen de contracterende partijen kan leiden moet zoveel mogelijk worden voorkomen. ... Lees meer »

Rechtvaardigingsgronden van de grondroerder voor het schenden van de onderzoeksplicht

Rechtvaardigingsgronden van de grondroerder voor het schenden van de onderzoeksplicht

De partij onder wiens verantwoordelijkheid en leiding graafwerkzaamheden worden verricht is aan te merken als een zogeheten ‘grondroerder’ zoals bedoeld in artikel 1 lid 1 onder g van de Wet informatie-uitwisseling ondergrondse netten (Wion). De grondroerder heeft de plicht voorafgaand aan zijn graafwerkzaamheden onderzoek te doen naar in de grond ... Lees meer »

Gebruik van uitlatingen op social media in gerechtelijke procedures

Gebruik van uitlatingen op social media in gerechtelijke procedures

Via social media plaatsen mensen veel persoonlijke informatie op het internet. Verzekeraars kunnen gebruik maken van deze gegevens in gerechtelijke procedures. Maar is het gebruik van gegevens verkregen via social media in de rechtbank toegestaan? Maakt het verschil of de verzekeraar gegevens van zijn eigen verzekerde gebruikt of gegevens van ... Lees meer »

De in beslag genomen gestolen auto en het recht van revindicatie

De in beslag genomen gestolen auto en het recht van revindicatie

Het komt nogal eens voor dat onbewust een gestolen auto wordt gekocht, bijvoorbeeld via marktplaats.nl. Vaak zal de politie de boven water gekomen auto eerst in beslag nemen voor onderzoek. Het betreft dan vaak een omgekatte auto (‘duplo-auto’). Als het Openbaar Ministerie de auto na afronding van het onderzoek wil ... Lees meer »

Naar boven scrollen