Home > Artikelen van Dirkzwager ASV

Artikelen van Dirkzwager ASV

Productaansprakelijkheid, het begrip ‘product’

Productaansprakelijkheid, het begrip ‘product’

Met de productaansprakelijkheidsregelgeving van boek 6, titel 3, afd. 3 BW (artikel 6:185 ev) is beoogd de Europese Productaansprakelijkheidsrichtlijn van 25 juli 1985 te implementeren. Voor deze sinds 1 november 1990 in het BW verwoorde ‘zuivere productaansprakelijkheid’ van de producent moet voldaan zijn aan diverse elementen. Zo moet het gaan ... Lees meer »

Ernstige inschattingsfout is geen roekeloosheid

Ernstige inschattingsfout is geen roekeloosheid

Een medevennoot van een bloemenkwekerij komt op 4 januari 2014 tijdens zijn werkzaamheden met zijn hand in een houtversnipperaar en raakt als gevolg daarvan arbeidsongeschikt. De AOV-verzekeraar weigert dekking op grond van artikel 7:952 BW, omdat sprake zou zijn van roekeloos handelen doordat benadeelde de veiligheidsvoorschriften in de handleidingen behorende ... Lees meer »

Wraking van de rechter minder populair

Wraking van de rechter minder populair

Wraking Rechters moeten onpartijdig zijn. Als er aanleiding is om aan te nemen dat een rechter vooringenomen is, kan een rechter worden gewraakt. Wraking is een rechtsmiddel waarmee de onafhankelijkheid en onpartijdigheid van de rechter kan worden beoordeeld. Als het wrakingsverzoek wordt toegewezen wordt de rechter vervangen. Als het verzoek ... Lees meer »

Wetsvoorstel affectieschade naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel affectieschade naar Tweede Kamer

Eerder werd op deze site bericht over het nieuwe wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade. Inmiddels heeft minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie de wetsvoorstellen zorg- en affectieschade losgekoppeld en alleen het wetsvoorstel affectieschade bij de Tweede Kamer ingediend. Over het wetsvoorstel zorgschade gaat de minister in gesprek met ... Lees meer »

Analoge toepassing arrest Oerlemans/Driessen: exploitant koffieautomaat aansprakelijk voor een gebrek in die koffieautomaat, ook indien hij het gebrek niet kende of behoorde te kennen

Analoge toepassing arrest Oerlemans/Driessen: exploitant koffieautomaat aansprakelijk voor een gebrek in die koffieautomaat, ook indien hij het gebrek niet kende of behoorde te kennen

Indien een schuldenaar tekort schiet in de nakoming van een verbintenis, dan is hij op grond van artikel 6:74 lid 1 BW verplicht de schade die de schuldeiser daardoor lijdt te vergoeden, tenzij de tekortkoming de schuldenaar niet kan worden toegerekend. Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend indien ... Lees meer »

De spontane mededelingsplicht van de verzekeringnemer bij de aanvraag van een voorlopige dekking

De spontane mededelingsplicht van de verzekeringnemer bij de aanvraag van een voorlopige dekking

De mededelingsplicht en de rechtsgevolgen van niet-nakoming daarvan De verzekeringnemer is verplicht vóór het sluiten van de overeenkomst aan de verzekeraar alle feiten mede te delen die hij kent of behoort te kennen (het zgn. kennisvereiste), en waarvan, naar hij weet of behoort te begrijpen, de beslissing van de verzekeraar ... Lees meer »

Vergoeding van schade is nog geen erkenning van aansprakelijkheid

Vergoeding van schade is nog geen erkenning van aansprakelijkheid

In het arrest van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 24 maart 2015 is geoordeeld over de aansprakelijkheid van de gemeente Roosendaal in verband met de aanleg van een spooraansluiting. De gemeente vergoedde schade, maar aansprakelijk is zij niet. De feiten In deze zaak was een transportbedrijf op zoek naar een nieuwe vestigingslocatie en kwam ... Lees meer »

Kan een eenzijdig uitgebracht expertiserapport als bindend uitgangspunt gelden voor de schaderegeling tussen partijen?

Kan een eenzijdig uitgebracht expertiserapport als bindend uitgangspunt gelden voor de schaderegeling tussen partijen?

In zaken waarin partijen buiten rechte twisten over de causaliteit tussen ongeval en medische klachten is het gebruikelijk dat in gemeenschappelijk overleg een deskundige wordt aangezocht en dat voorts in gemeenschappelijk overleg wordt bepaald welke vraagstelling wordt voorgelegd en welke informatie aan de deskundige wordt verstrekt. Beide partijen krijgen vervolgens ... Lees meer »

Autodiefstal: geen dekking door onzorgvuldig opbergen autosleutels en door onjuiste opgave aankoopbedrag en kilometerstand; onderzoekskosten verhaalbaar op verzekerde bij schending inlichtingenplicht ex artikel 7:941 lid 2 BW

Autodiefstal: geen dekking door onzorgvuldig opbergen autosleutels en door onjuiste opgave aankoopbedrag en kilometerstand; onderzoekskosten verhaalbaar op verzekerde bij schending inlichtingenplicht ex artikel 7:941 lid 2 BW

Een eigenaar van een Audi S8 en twee motoren bewaarde zijn sleutels en reservesleutels in een schaal op de keukentafel en in een bakje in een kast. Op een dag waren zowel de sleutels als de auto en de twee motoren verdwenen. Er was geen sprake van braakschade. De achterdeur ... Lees meer »

Geen shockschade voor moeder van vermoord zoontje

Geen shockschade voor moeder van vermoord zoontje

Moeder en halfzusje vorderen shockschade van ex-man/stiefvader die op 11 februari 2013 het 7-jarig zoontje van de moeder heeft vermoord. De moeder stelt dat sprake is van shockschade doordat zij geconfronteerd werd met de ernstige gevolgen van het onrechtmatige handelen door haar ex-man, namelijk de dood, de wijze van overlijden ... Lees meer »

Whitepaper nieuwe etiketteringsvoorschriften levensmiddelen

Whitepaper nieuwe etiketteringsvoorschriften levensmiddelen

Sinds 13 december 2014 gelden nieuwe etiketteringsvoorschiften voor levensmiddelen.  In een eBook gaan Mascha Timpert-de Vries (van de Arnhemse de sectie Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering) en Charlotte Raaimakers (van de Nijmeegse sectie Overheid & Vastgoed) in op de nieuwe Voedselinformatie-Verordening, het Warenwetbesluit informatie levensmiddelen en de Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen. ... Lees meer »

Shockschade voor ouders Maja Bradaric

Shockschade voor ouders Maja Bradaric

Op 17 november 2003 werd de 16-jarige Maja Bradaric vermoord en haar lichaam in brand gestoken. Haar ouders werden, kort nadat het lichaam van hun dochter was gevonden, geconfronteerd met de ernstige gevolgen van de gebeurtenissen die tot haar dood hebben geleid en de omstandigheden waaronder die hebben plaatsgevonden. Ruim ... Lees meer »

Hoe stuit ik de verjaring van mijn vordering?

Hoe stuit ik de verjaring van mijn vordering?

Rechtsvorderingen verjaren na verloop van tijd. Met het intreden van verjaring vervalt het vorderingsrecht van een schuldeiser. Om verjaring te voorkomen dient de schuldeiser deze te stuiten: er begint dan een nieuwe verjaringstermijn te lopen. Stuiten van verjaring kan op verschillende manieren en is aan regels onderworpen. In dit artikel ... Lees meer »

Kunnen buitengerechtelijke kosten op basis van een no-cure-no-pay overeenkomst redelijk zijn in de zin van artikel 6:96 BW?

Kunnen buitengerechtelijke kosten op basis van een no-cure-no-pay overeenkomst redelijk zijn in de zin van artikel 6:96 BW?

Dat is de vraag die aan de orde komt in het arrest van de Hoge Raad van 26 september 2014 (ECLI:NL:HR:2014:2797). In deze zaak werd het verschil gevorderd tussen het honorarium dat was betaald aan de rechtsbijstandverlener op basis van een no-cure-no-pay overeenkomst (€ 33.750,–) en het door de aansprakelijke ... Lees meer »

Schade door uitval van uw werknemer (loonschade en re-integratiekosten):  kunt u dat verhalen op de aansprakelijke partij? Hoe zit het ook al weer?

Schade door uitval van uw werknemer (loonschade en re-integratiekosten): kunt u dat verhalen op de aansprakelijke partij? Hoe zit het ook al weer?

Indien uw werknemer door een ongeval niet meer kan werken, dan kan dat voor u als werkgever tot een flinke schadepost leiden. Zo bent u bij ziekte van uw werknemer op grond van artikel 7:629 BW verplicht om voor een periode van twee jaar het loon van uw zieke werknemer ... Lees meer »

Goede kennis heeft geen recht op vergoeding van shockschade

Goede kennis heeft geen recht op vergoeding van shockschade

Een getuige van een opzettelijke aanrijding, waarbij het slachtoffer blijvend oog- en beenletsel heeft opgelopen, vordert vergoeding van shockschade. Het slachtoffer bewoog aanvankelijk niet en zat onder het bloed. De getuige zag de aanrijding voor zijn ogen gebeuren en stelt in een hevige emotionele shock te zijn terechtgekomen, waardoor bij ... Lees meer »

Nieuw wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade

Nieuw wetsvoorstel schadevergoeding zorg- en affectieschade

In het regeerakkoord is vastgelegd dat slachtoffers en hun naaste omgeving een sterkere positie moeten krijgen. In lijn hiermee wil Staatssecretaris Teeven de vergoeding van schade als gevolg van letsel en overlijden verruimen. In het nieuwsbericht van 28 mei 2014 laat het Ministerie van Veiligheid en Justitie weten dat er ... Lees meer »

Beroepsaansprakelijkheid makelaar – bewijslastverdeling

Beroepsaansprakelijkheid makelaar – bewijslastverdeling

Op 14 juni 2013 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen in een procedure die handelde over de beroepsaansprakelijkheid van een makelaar. De kwestie spitste zich toe op de verdeling van de bewijslast. Geldt de hoofdregel dat op de claimende partij de bewijslast rust van feitelijke grondslag van de gestelde ... Lees meer »

School niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens surveilleren op schoolplein

School niet aansprakelijk voor letsel opgelopen tijdens surveilleren op schoolplein

In het arrest van 4 oktober 2011 (LJN BU6935) oordeelde het gerechtshof Amsterdam dat een school niet aansprakelijk is voor de letselschade van een pleinwacht die tijdens het surveilleren in de pauze een voetbal tegen haar hoofd kreeg. Tegen voornoemd arrest werd cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft in het ... Lees meer »

Aansprakelijkheid voor een niet-ondergeschikte hulppersoon (6:171 BW) als duidelijk is dat er een hulppersoon is ingeschakeld

Aansprakelijkheid voor een niet-ondergeschikte hulppersoon (6:171 BW) als duidelijk is dat er een hulppersoon is ingeschakeld

Artikel 6:171 BW geeft een regeling voor de aansprakelijkheid van een opdrachtgever voor aan derden toegebrachte schade door fouten van niet-ondergeschikten (ook wel ‘zelfstandige hulppersonen’ genoemd). Omdat het artikel spreekt over een niet-ondergeschikte die in opdracht van een ander werkzaamheden verricht ‘ter uitoefening van diens bedrijf’, dient er een functioneel ... Lees meer »

Aansprakelijkheid voor dieren: bedrijfsmatig gebruiker paard (artikel 6:181 BW)

Aansprakelijkheid voor dieren: bedrijfsmatig gebruiker paard (artikel 6:181 BW)

Een manegehouder die een paard van een ander vervoert is op grond van artikel 6:181 BW de kwalitatief aansprakelijke partij (en niet de bezitter van dat paard) indien dat paard ten tijde van dat vervoer schade veroorzaakt en het vervoer plaatsvond ten behoeve van een bedrijfsactiviteit van die manegehouder anders ... Lees meer »

Verzekeringsdekking bij autodiefstal: sleuteldiscipline

Verzekeringsdekking bij autodiefstal: sleuteldiscipline

Autosleutels achterlaten in jaszak van onbewaakte garderobe van restaurant is niet inachtneming van de normale voorzichtigheid: geen dekking tegen autodiefstal Vonnis Rechtbank Arnhem d.d. 1 februari 2012 (LJN: BV3840) Een verzekerde van een autoverzekeraar heeft bij een bezoek aan een chinees restaurant zijn autosleutel in zijn jaszak in een onbewaakte ... Lees meer »

Aansprakelijkheid makelaar jegens derden: zelfstandige controleplicht, beroep op exoneratie

Aansprakelijkheid makelaar jegens derden: zelfstandige controleplicht, beroep op exoneratie

In een arrest van 17 februari 2012 heeft de Hoge Raad op drie aspecten een interessant arrest gewezen over de aansprakelijkheid van een makelaar o.g. jegens een derde. In deze kwestie ging het om verkoop van een bedrijfspand, waarbij de betreffende makelaar als makelaar verkoper betrokken was. Na levering aan ... Lees meer »

Moet een gemeente op grond van haar onderhoudsverplichting garanderen dat een zandweg in perfecte staat verkeert en altijd toegankelijk is?

Moet een gemeente op grond van haar onderhoudsverplichting garanderen dat een zandweg in perfecte staat verkeert en altijd toegankelijk is?

In zijn uitspraak van 13 december 2011 (LJN: BU8213) heeft het Gerechtshof Leeuwarden zich uitgelaten over de omvang van de onderhoudsverplichting van een gemeente ten aanzien van een openbare zandweg. Appellanten wonen aan een zandweg die door regenval onbegaanbaar wordt en zijn van oordeel dat de gemeente op grond van ... Lees meer »

Verzekeringsplicht werkgever beperkt tot verkeersongevallen

Verzekeringsplicht werkgever beperkt tot verkeersongevallen

Goed werkgeverschap Goed werkgeverschap kan een verzekeringsplicht van de werkgever meebrengen. In het kader van artikel 7:611 BW heeft de Hoge Raad naast de plicht tot zorg voor de veiligheid van de werknemer ook de verzekeringsplicht als aansprakelijkheidsgrond aangenomen (Kooiker, Maasman, Maatzorg). De afgelopen jaren is deze aansprakelijkheidsgrond steeds meer ... Lees meer »

Klachtplicht (art. 6:89 BW): 3 jaar wachten te lang

Klachtplicht (art. 6:89 BW): 3 jaar wachten te lang

Artikel 6:89 BW: steeds vaker gebruikt, harde consequenties Art. 6:89 BW regelt dat een schuldeiser op een gebrek in de prestatie van een contractuele wederpartij geen beroep meer kan doen, indien hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ontdekken, bij die wederpartij ... Lees meer »

Contracteren met BIM

Contracteren met BIM

Steeds vaker kiezen opdrachtgevers voor geïntegreerde contracten, zoals een Design & Build contract, en kiezen daarbij tevens voor BIM. De Rijksgebouwendienst schrijft vanaf 1 november 2011 BIM voor bij alle geïntegreerde contracten. Ons inziens een logische en goede keuze omdat BIM veel voordelen met zich brengt. Lees meer »

Verjaring in het verzekeringsrecht

Verjaring in het verzekeringsrecht

Het per 1 januari 2006 geïntroduceerde artikel 7:942 BW over verjaring is per 1 juli 2010 gewijzigd. Daardoor is onder meer het vereiste van een aangetekende dekkingsontzegging komen te vervallen en wordt verder een algemene verjaringstermijn van 3 jaar gehanteerd. De termijn van 6 maanden bij de dekkingsontzegging is komen ... Lees meer »

Naar boven scrollen