Home > Artikelen van Annelijn Bloo-Kroes

Artikelen van Annelijn Bloo-Kroes

T: +31 (0)26 353 84 16
E: kroes@dirkzwager.nl


Annelijn is sinds 2007 advocaat bij ons kantoor en werkzaam op de sectie Aansprakelijkheid, Schade en Verzekering. Binnen die rechtsgebieden adviseert en procedeert zij met name op het gebied van civielrechtelijke aansprakelijkheid van ondernemingen en overheden in letselschadezaken, regres en geschillen over verzekeringsdekking.
Verzekeringsplicht artikel 7:611 BW niet uitgebreid naar zzp’ers

Verzekeringsplicht artikel 7:611 BW niet uitgebreid naar zzp’ers

In de bodemprocedure die is gevolgd op een eerder deelgeschil heeft de rechtbank Midden-Nederland bevestigd dat een zzp’er, die als bestuurder van de bedrijfsauto van de opdrachtgever ernstig letsel opliep bij een eenzijdig ongeval, niet met succes een beroep kan doen op de ‘verzekeringsplicht’ van artikel 7:611 BW. Volgens de ... Lees meer »

Artikel 6:170 BW bij in- en uitleensituaties

Artikel 6:170 BW bij in- en uitleensituaties

In in- en uitleensituaties kan de vraag aan de orde komen welke partijen kunnen worden aangesproken op grond van artikel 6:170 BW, de aansprakelijkheid voor ondergeschikten. Is dat alleen de formele werkgever (de uitlener) of ook de materiële werkgever (de inlener) en mogelijk zelfs een tussenschakel? In een arrest van ... Lees meer »

Digitaal procederen bij rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland verplicht per 1 september 2017

Digitaal procederen bij rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland verplicht per 1 september 2017

Per 1 september 2017 wordt het in civiele vorderingszaken met verplichte procesvertegenwoordiging (de handelszaken met advocaat) bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland verplicht om digitaal te procederen. Het inwerkingtredingsbesluit waarin dat bekend is gemaakt is 4 mei jl. in het Staatsblad gepubliceerd. Lees meer »

Voordeelstoerekening bij effectenleaseovereenkomsten

Voordeelstoerekening bij effectenleaseovereenkomsten

In een arrest van 3 februari 2017 heeft de Hoge Raad zich opnieuw uitgelaten over voordeelstoerekening (artikel 6:100 BW). Dit keer specifiek in verband met effectenleaseovereenkomsten. De rechtbank Amsterdam heeft hierover een aantal prejudiciële vragen aan de Hoge Raad gesteld. Feiten en omstandigheden Een afnemer (door de Hoge Raad aangeduid ... Lees meer »

Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet digitaal procederen

Tweede Kamer stemt in met Invoeringswet digitaal procederen

Vandaag heeft de Tweede Kamer ingestemd met de Invoeringswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht die het mogelijk maakt dat in civielrechtelijke en bestuursrechtelijke zaken volledig digitaal wordt geprocedeerd. Eerder werden door de Tweede Kamer al de wetten aangenomen die het mogelijk maken om digitaal te procederen aangenomen. Dat geldt nu dus ... Lees meer »

Effectenlease: wettelijke rente gaat lopen vanaf de dag van betaling van elk gedeelte van de inleg

Effectenlease: wettelijke rente gaat lopen vanaf de dag van betaling van elk gedeelte van de inleg

In het arrest van 1 mei 2015 heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag wanneer de wettelijke rente over de door een aanbieder van effectenleaseovereenkomsten aan een afnemer te vergoeden inleg gaat lopen. Die vraag was als prejudiciële vraag (artikel 392 Rv) aan de Hoge Raad voorgelegd door ... Lees meer »

Belegger blijft gebonden aan aanvaarding van het Dexia Aanbod als de onderliggende effectenleaseovereenkomst is vernietigd

Belegger blijft gebonden aan aanvaarding van het Dexia Aanbod als de onderliggende effectenleaseovereenkomst is vernietigd

Een belegger die het zogenaamde ‘Dexia Aanbod’ heeft aanvaard blijft daaraan gebonden ook als de onderliggende effectenleaseovereenkomst wordt vernietigd door de echtgenoot die noch voor de effectenleaseovereenkomst, noch voor het Dexia Aanbod toestemming heeft verleend. Het hof Den Haag heeft dat overwogen in een arrest van 23 juli 2013 en ... Lees meer »

Politie niet aansprakelijk voor schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn ondanks gemaakte fout

Politie niet aansprakelijk voor schade slachtoffers schietincident Alphen aan den Rijn ondanks gemaakte fout

Inleiding Bij een schietincident in winkelcentrum De Ridderhof in Alphen aan den Rijn werden in 2011 door de heer Van der Vlis zes mensen gedood, zestien mensen verwond en eigendommen beschadigd. Slachtoffers, nabestaanden, ooggetuigen en winkeliers vinden dat ook de Politieregio Hollands Midden (“de politie”) aansprakelijk is voor hun schade. ... Lees meer »

Maak een beroep op schending van de klachtplicht concreet

Maak een beroep op schending van de klachtplicht concreet

Het beroep op het schenden van de klachtplicht van artikel 6:89 BW heeft de laatste jaren een vlucht genomen. Ook in twee arresten van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 30 december 2014 kwam dit opnieuw aan de orde in procedures over beroepsaansprakelijkheid van een advocaat en een fiscaal adviseur. Achtergrond In ... Lees meer »

Toezichthouder AFM niet aansprakelijk voor niet verbieden product deposito met achterstelling door DSB

Toezichthouder AFM niet aansprakelijk voor niet verbieden product deposito met achterstelling door DSB

De juridische pijlen van benadeelden richten zich de laatste jaren steeds vaker ook op toezichthouders. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) is daarop geen uitzondering. Het arrest van 21 november 2014 van de Hoge Raad is daarvan opnieuw een voorbeeld. De AFM wordt echter niet aansprakelijk geacht voor tekortschieten in het ... Lees meer »

Artikel 7:962 lid 3 BW: wel regres mogelijk op ingeleend personeel

Artikel 7:962 lid 3 BW: wel regres mogelijk op ingeleend personeel

Ondernemingen laten steeds meer werkzaamheden verrichten door personen met wie zij geen arbeidsovereenkomst hebben gesloten, maar die op meer flexibele basis werkzaam zijn. Dat roept ook in het verzekeringsrecht nieuwe vragen op. Als een uitzendkracht een ongeval veroorzaakt waarbij een werknemer letsel oploopt, is verhaal op de uitzendkracht dan mogelijk ... Lees meer »

Verwijzing naar twee sets algemene voorwaarden: geen van de algemene voorwaarden toepasselijk

Verwijzing naar twee sets algemene voorwaarden: geen van de algemene voorwaarden toepasselijk

Wordt verwezen naar twee onderlinge verschillende sets van algemene voorwaarden, zonder dat – op voor de wederpartij begrijpelijke en niet onredelijke bezwarende wijze – is aangegeven of nader geregeld is welke van die sets in het gegeven geval van toepassing zijn, dan maakt geen van beide sets deel uit van ... Lees meer »

Boetes door AFM vanwege onvoldoende voorlichting bij beleggingsadvies houden stand

Boetes door AFM vanwege onvoldoende voorlichting bij beleggingsadvies houden stand

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft hoger beroep in een uitspraak van 17 juli 2014 bevestigd dat SNS Bank meer (specifieke) informatie had moeten geven over risico’s die zijn verbonden aan buitenlandse beleggingen. AFM had aan SNS Bank boetes opgelegd vanwege overtredingen van de Wet op het financieel ... Lees meer »

Regresrecht voor gemeenten voor WMO vanaf 2015

Regresrecht voor gemeenten voor WMO vanaf 2015

Met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) die in 2015 moet worden ingevoerd krijgen gemeenten meer verantwoordelijkheden voor het organiseren van passende ondersteuning aan huis voor mensen die niet zelfstandig aan het maatschappelijk verkeer kunnen deelnemen. De wet beoogt het voor mensen mogelijk te maken langer thuis te blijven wonen ... Lees meer »

Vergoeding smartengeld: 10% hoger vanwege discussie in literatuur

Vergoeding smartengeld: 10% hoger vanwege discussie in literatuur

In een procedure over de omvang van de schadevergoeding na een medische fout heeft het gerechtshof  Arnhem-Leeuwarden (ECLI:NL:GHARL:2014:81) geoordeeld dat de smartengeldvergoeding 10% hoger moet zijn vanwege de daarover in de literatuur gevoerde discussie. Het gaat in de procedure om het volgende. Vanaf medio 1988 woonde moeder in bij het ... Lees meer »

Werkgeversaansprakelijkheid voor RSI: stelplicht en bewijslast

Werkgeversaansprakelijkheid voor RSI: stelplicht en bewijslast

Naast het arrest van 7 juni 2013 (ECLI:NL:HR:2013:BZ1721) dat mijn collega Sanne Rutten heeft besproken, heeft de Hoge Raad op dezelfde datum nog een arrest gewezen in het kader van werkgeversaansprakelijkheid voor beroepsziekten (ECLI:NL:HR:2013:BZ1717). In het onderhavige geval gaat het om een uitzendkracht die als dossierbeoordelaar werkzaam is geweest bij ... Lees meer »

Naar boven scrollen